Duurzaam Riel Goirle heeft in de gemeenteraad van dinsdag 6 april 2021 gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij het behandelen van het definitieve REKS bod. Bijgaand de tekst die onze voorzitter heeft voorgelezen. Wij werken hiervoor intensief samen met de andere energiecoöperaties in de regio Hart van Brabant.

Beste leden van de gemeenteraad,

ik ben Rob de Bruijn, voorzitter van de coöperatie en stichting duurzaam Riel Goirle. Ik stel het op prijs dat ik namens duurzaam Riel Goirle vanavond kan inspreken bij het behandelen van het definitieve REKS bod. 

Op 28 juni 2019 is het Klimaatakkoord gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt om te komen tot een landelijke reductie van CO2-uitstoot van 49% in 2030 en een uitstoot van vrijwel nul in 2050. Tijdens de Regionale Radenavond van de Regio Hart van Brabant d.d. 19 februari 2020 hebben de 14 energiecoöperaties in HvB, waaronder duurzaam Riel Goirle aangegeven de ontwikkeling en uitvoering van de REKS te ondersteunen. Het afgelopen jaar hebben we intensief hieraan meegewerkt. Vandaag ligt het definitieve bod ter oordeelsvorming in uw raad. Wij, duurzaam Riel Goirle ondersteunen dit bod. 

De uitdaging waar wij voor staan is hoe we de ambitieuze plannen uit dit REKS bod kunnen realiseren. Hiervoor is het noodzakelijk dat de betrokken gemeenten en de 14 EC’s  intensief gaan samenwerken. Immers, in het Klimaatakkoord is afgesproken dat ten behoeve van de omgevingsparticipatie partijen gelijkwaardig samenwerken. Dit vertaalt zich in evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd wordt naar 50% eigendom van de productie voor de lokale omgeving (burgers, bedrijven en organisaties).  

Hiervoor hebben de 14 EC’s in HvB een principe samenwerkingsovereenkomst gesloten met de betrokken gemeenten. Gemeenten en de 14 EC’s beogen met deze overeenkomst afspraken te maken over de samenwerking die moet leiden tot een actieve participatie van burgers en bedrijven binnen de Regio Hart van Brabant bij de REKS Projecten, teneinde; 

(i) het draagvlak te vergroten voor de duurzame opwekprojecten (Hubs) binnen de REKS; 

(ii) te borgen dat burgers en bedrijven in de Regio Hart van Brabant participeren in het proces van meedenken, meebeslissen en mee-ondernemen.  

(iii) mee te kunnen profiteren van de opbrengsten uit de REKS Projecten; 

(iv) kennisdeling en uitwisseling van informatie en ervaring tussen de 14 EC’s in HvB onderling als ook met de Regio Hart van Brabant gemeenten om de ontwikkeling, participatie en communicatie van de REKS plannen te versterken; 

(v) te komen tot afspraken over de inzet en betrokkenheid van de 14 EC’s in HvB via een nog op te richten  Coöperatie Burgerparticipatie in de desbetreffende REKS Projecten. 

 De 14 ’EC’s in HvB gaan hiervoor zoals gezegd een nieuwe  Coöperatie Burgerparticipatie HvB (UA) oprichten die met mandaat de 14 ’EC’s kan vertegenwoordigen binnen de kaders van de REKS-opgave. Hier willen we de kennis en ervaring die we hebben opgedaan met productie-installaties uit hernieuwbare energiebronnen op land, bijvoorbeeld zoals het succesvolle project SPINDERWIND en postcoderoos projecten een bijdrage leveren aan het professioneel organiseren van de uitvoering van de REKS. Het doel van de nieuwe coöperatie burgerparticipatie is een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening in de regio Hart van Brabant door burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties actief te betrekken bij hun duurzame energieprojecten. Als duurzaam Riel Goirle willen wij hier onze schouders onder zetten. 

Tot zover mijn bijdrage aan de behandeling van het definitieve REKS bod.  

Rob de Bruijn , Voorzitter duurzaam Riel Goirle 

De gemeenteraad van Goirle heeft als eerste gemeente in de regio op 20 april het REKS bod goedgekeurd.